POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Obowiązuje od 1 września 2018 r.)

Każdego użytkownika Serwisu FINGER.com.pl obowiązuje Polityka Prywatności.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FINGER.com.pl. 

Korzystanie z Serwisu FINGER.com.pl oznacza akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu.

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 
2. JAKIE DANE ZBIERAMY.
    2.1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie.
    2.2. Dane zbierane automatycznie.
    2.3. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie. 
3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
    3.1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody
    3.2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy
    3.3. Obowiązek prawny
    3.4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią 
4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 
5. CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
    5.1 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
7. PRYWATNOŚĆ DZIECI
8. BEZPIECZEŃSTWO
9. TWOJE PRAWA
10. SPOSÓB REALIZACJI TWOICH PRAW
11. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE 
12. POLITYKA COOKIES
     12.1. Co to są cookies?
     12.2. Zarządzanie plikami cookies
     12.3. Rodzaje plików cookies
     12.4. Google Analytics
     12.5. Wtyczki społecznościowe 
13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Mantahaus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-174 Gdańsk ul. Stężycka 107/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612405, kapitał zakładowy spółki 5.000,00 pln, REGON 362722388, NIP 583 318 81 19, zwana w dalszej części Administratorem lub FINGER.com.pl.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z   Administratorem Danych Osobowych, pisząc na wskazany powyżej adres Administratora lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu jak też drogą elektroniczną na adres e-mail: finger.com.pl@gmail.com. W zakresie danych zbieranych automatycznie Administratorami Twoich danych mogą być również podmioty trzecie. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie 5. i punkcie 12. Polityki Prywatności.

2. JAKIE DANE ZBIERAMY.

2.1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie.

Prowadzenie korespondencji oraz komunikacja telefoniczna
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które nam przekazujesz podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji.

Komunikacja za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach  Serwisu FINGER.com.pl
Kiedy używasz funkcji formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu  zbieramy informacje i treści wiadomości, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

2.2. Dane zbierane automatycznie.

Podczas korzystania z Serwisu FINGER.com.pl, zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, a także inne podobne informacje. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie 12 Polityki Prywatności.

2.3. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

Dane zebrane automatycznie wykorzystujemy do badania ruchu na stronach Serwisu, pomiarów popularności Serwisu, poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

- Twoja zgoda,
- zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)
- obowiązek prawny,
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią,

3.1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.
Zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach.
Zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisie.
Zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

3.2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie zawsze jednak będzie to umowa wiążąca się z dodatkową odpłatnością. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminie Serwisu (np. przy zamówieniu emisji reklamy banerowej)  dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

3.3. Obowiązek prawny

W pewnych sytuacjach musimy przetwarzać i przechowywać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych, np. Twoje dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

3.4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.
Informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane w celach badań analitycznych, w celach marketingowych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.
Będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w Serwisie, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi zawarliśmy  umowy o współpracy i udostępnianiu sieci.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Innymi odbiorcami danych osobowych mogą być – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W trakcie kampanii reklamowych na stronach Serwisu ( emisja reklamy banerowej ) pewne Twoje  dane mogą pozyskać nasi Reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane automatycznie przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii. Serwis może zawierać odnośniki do różnych stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich np. FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE, YOU TUBE, nasi REKLAMODAWCY i inne. Podmioty te uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem naszego Serwisu i wykorzystują te dane także do własnych celów. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany  posiada własną politykę prywatności.

Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

5.1 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

9. TWOJE PRAWA

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Tobie pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Tobie praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.
Masz prawo do:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo sprostowania Twoich danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania.
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy według Ciebie przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki. Prawo to może być realizowane, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;
6. dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
Realizując to prawo dostarczymy Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. SPOSÓB REALIZACJI TWOICH PRAW

1. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu FINGER.com.pl Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.  
2. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
3. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
4. Administrator w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji - udzieli Tobie informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. 

W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu.

11. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

Nie targetujemy ani nie profilujemy użytkowników Serwisu FINGER.com.pl.
Reklamy i treści wyświetlane w Serwisie FINGER.com.pl nie są profilowane, nie są targetowane, nie są personalizowane.

12. POLITYKA COOKIES

Serwis FINGER.com.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, poprawy funkcjonalności Serwisu oraz analizy ruchu na stronach Serwisu.

Korzystając z Serwisu FINGER.com.pl, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki jak i poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z Serwisu FINGER.com.pl.

12.1. Co to są cookies?

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony internetowe w sieci Internet. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera: podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 
Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. 

Pliki cookies stosowane w Serwisie FINGER.com.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które Serwis FINGER.com.pl zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

12.2. Zarządzanie plikami cookies

Plikami cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Serwis FINGER.com.pl. Akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki.

12.3. Rodzaje plików cookies

Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą.

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych np. Google Analytics, Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, naszych Reklamodawców itp..

FINGER.com.pl nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu FINGER.com.pl

12.4 Google Analytics

FINGER.com.pl informuje iż korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), celem zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu FINGER.com.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Dane gromadzone w ramach Google Analytics to, w szczególności:
- informacje o Twoim systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
- podstrony jakie przeglądasz w ramach Serwisu,
- czas spędzony na stronach Serwisu oraz na jego podstronach,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Serwisu,
- źródło, z którego przechodzisz do Serwisu,
- przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć,
- przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
- zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

12.5. Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w Serwisie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.
Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Twitter, mogą zostać  pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.
Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.

 

Korzystanie z serwisu FINGER.com.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie bez zmiany ustawień opcji dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (Polityka Cookies pkt 12), dowiesz się jak zarządzać plikami cookies lub je wyłączyć. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o Ochronie Danych Osobowych. KORZYSTANIE z Serwisu oznacza AKCEPTACJĘ Polityki Prywatności i Regulaminu.
Polityka Prywatności    Regulamin
AKCEPTUJĘ