REGULAMIN EMISJI REKLAM W SERWISIE FINGER.com.pl
(Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.)

REKLAMA BANEROWA 

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ZLECENIE EMISJI REKLAMY BANEROWEJ - ZAWARCIE UMOWY
4. ANULOWANIE ZLECENIA EMISJI REKLAMY BANEROWEJ - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
5. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA EMISJĘ REKLAMY BANEROWEJ
6. PARAMETRY TECHNICZNE REKLAMY BANEROWEJ
7. TREŚĆ REKLAMY BANEROWEJ
8. REALIZACJA ZLECENIA
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10. OCHRONA PRYWATNOŚCI
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Serwis, Serwis FINGER.com.pl, Serwis Internetowy FINGER.com.pl - serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: www.finger.com.pl oraz adresem będącym jego kontynuacją lub uzupełnieniem, składający się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Serwis jest skomunikowany z portalami społecznościowymi.

Zleceniodawca - firma, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, składająca zlecenie emisji reklamy banerowej.

FINGER.com.pl - Mantahaus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-174 Gdańsk ul. Stężycka 107/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612405, REGON 362722388, NIP 583 318 81 19, która jest Administratorem Serwisu, Administratorem Danych Osobowych i właścicielem Serwisu FINGER.com.pl

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FINGER.com.pl na rzecz Użytkowników, Zleceniodawców, Reklamodawców.

Zlecenie emisji reklamy banerowej - dokument w formie pisemnej, określający warunki zamieszczenia, termin, rodzaj i miejsce emisji reklamy banerowej

Reklama Banerowa - przekaz graficzny lub tekstowy zmierzający do promocji sprzedaży, korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę

Specyfikacja techniczna reklam banerowych - dokument określający warunki techniczne reklamy emitowanej na stronach Serwisu FINGER.com.pl

Emisja - wyświetlenie reklamy w Serwisie FINGER.com.pl

Materiały - teksty, zdjęcia, linki do strony internetowej, wszelkie dane do wykorzystania w reklamie banerowej.

Cennik - zestawienie ustalanych przez FINGER.com.pl opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu FINGER.com.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Emisja Reklamy Banerowej na stronach serwisu FINGER.com.pl jest płatna i sprzedawana na określony czas ( siedem dni kalendarzowych ).

2.2. FINGER.com.pl nie prowadzi statystyk, profilowania, targetowania itp. emitowanych reklam banerowych.

2.3. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych reklam.

2.4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, że treść reklamy jest zgodna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2.5. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego dysponowania prawami na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych, wzorach zdobniczych i inne) do posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

2.6. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone FINGER.com.pl lub osobom trzecim, powstałe w związku z emisją reklamy, w tym spowodowane działaniem i zaniechaniem swoim, swoich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców.

2.7. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych FINGER.com.pl w związku z treścią lub formą reklamy (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.

2.8. Zleceniodawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec FINGER.com.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez emisję reklamy.

2.9. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni własnym majątkiem za regulowanie należności, wynikających ze Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej.

2.10. FINGER.com.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów: "reklama".

2.11. Realizacja zlecenia nastąpi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba, że strony  ustalą odmiennie i zgodnie wyłączą część bądź zmienią część postanowień Regulaminu.

2.12. FINGER.com.pl ma prawo wstrzymać/zawiesić emisję reklamy niezgodnej według jego uzasadnionej oceny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostanie ona uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Zleceniodawcy nie przysługują roszczenia o obniżenie należnego FINGER.com.pl wynagrodzenia.

2.13. FINGER.com.pl może wypowiedzieć zlecenie emisji reklamy banerowej i odstąpić od realizacji zlecenia przed upływem okresu emisji reklamy jak i w trakcie emisji reklamy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Zleceniodawca będzie zalegać z płatnością
b. Zleceniodawca nie uzyska lub utraci prawo do używania oznaczeń zawartych w Reklamie
c. Reklama zostanie uznana lub oceniona przez właściwe władze lub FINGER.com.pl jako sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego
d. Wystąpi jakiekolwiek inne istotne naruszenie Zlecenia lub Regulaminu przez Zleceniodawcę.
FINGER.com.pl poinformuje Zleceniodawcę drogą elektroniczną (e-mail) o wypowiedzeniu Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej oraz  braku uruchomienia kampanii. Brak emisji danego baneru reklamowego w ramach odwołanej kampanii nie jest równoznaczne z brakiem obciążania Zleceniodawcy za jej zlecenie.

2.14. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub umów międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń FINGER.com.pl zaproponuje Zleceniodawcy, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji Reklamy.

2.15. Niedopełnienie obowiązków przez FINGER.com.pl w formie opóźnienia lub czasowego zaprzestania emisji zlecanej reklamy, wynikające z jego winy bądź zaniedbania będzie skutkowało przedłużeniem emisji reklamy o okres równy opóźnieniu lub czasowym zaprzestaniu emisji, bądź wyznaczeniu nowego terminu emisji niezrealizowanej części kampanii reklamowej, uzgodnionego między stronami. 

2.16. W przypadku trwałej niezdolności do wywiązania się z obowiązku emisji reklam przez FINGER.com.pl, Zleceniodawcy przysługuje zwrot (w wysokości proporcjonalnej do długości niezrealizowanej emisji reklamy banerowej) kwoty już wpłaconej przez Zleceniodawcę ( o ile Zleceniodawca dokonał płatności) na rzecz niezrealizowanego Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej.

2.17. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez FINGER.com.pl z przyczyn całkowicie niezależnych od FINGER.com.pl o których mowa w punkcie 2.14. niniejszego regulaminu, punkty 2.15. i 2.16. niniejszego regulaminu nie mają zastosowania.

2.18. FINGER.com.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa FINGER.com.pl . Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez FINGER.com.pl nie może przekroczyć kwoty  brutto wynikającej z danego Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej. FINGER.com.pl nie odpowiada z tytułu utraconych korzyści.

2.19. Zleceniodawca oświadcza iż przyjmuje do wiadomości, że w funkcjonowaniu Serwisu FINGER.com.pl mogą wystąpić czasowe przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie dotyczących FINGER.com.pl, w tym mające na celu poprawienie jakości funkcjonowania serwisu. FINGER.com.pl dołoży należytej staranności, aby powiadamiać Zleceniodawcę o fakcie zaistnienia tego rodzaju okoliczności. Przerwy w świadczeniu usług reklamowych Serwisu FINGER.com.pl z przyczyn technicznych, nie mają wpływu na ocenę wykonania przez FINGER.com.pl zobowiązań w zakresie usług reklamowych, a Emisja Reklamy odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług o ile będzie to możliwe po stronie FINGER.com.pl.

2.20. FINGER.com.pl nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Reklamy.

2.21. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i zrealizowania zlecenia emisji reklamy banerowej bez podawania przyczyny.

3. ZLECENIE EMISJI REKLAMY BANEROWEJ - ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej na stronach Serwisu FINGER.com.pl dokonuje się poprzez formularz Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej, otrzymany od przedstawiciela FINGER.com.pl

3.2. Do chwili pisemnego potwierdzenia Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej przez Zleceniodawcę i FINGER.com.pl stanowi ono wstępną rezerwację terminu Emisji Reklamy Banerowej i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań dla stron.

3.3. Podpisane Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej musi zostać dostarczone do FINGER.com.pl pocztą elektroniczną (e-mail) najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed emisją reklamy banerowej.

3.4. Otrzymanie przez FINGER.com.pl podpisanego przez Zleceniodawcę Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej i zatwierdzone przez FINGER.com.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy i potwierdzeniem zawartych ustaleń w Zleceniu Emisji Reklamy Banerowej.

4. ANULOWANIE ZLECENIA EMISJI REKLAMY BANEROWEJ - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1. Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej może zostać anulowane ( odstąpienie od umowy ) przez Zleceniodawcę lub przez FINGER.com.pl bez podawania przyczyny, poprzez złożenie drogą elektroniczną ( e-mail ) stosownego oświadczenia.

4.2. Anulowanie Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej ( odstąpienie od umowy ) przez Zleceniodawcę lub przez FINGER.com.pl nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych przed datą pierwszego dnia Emisji Reklamy, nie rodzi żadnych zobowiązań dla żadnej ze stron Umowy ( Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej ).

4.3. W przypadku anulowania Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej (odstąpienie od umowy) przez Zleceniodawcę na mniej niż 7 (siedem) dni kalendarzowych przed datą pierwszego dnia emisji reklamy, FINGER.com.pl będzie uprawniony do naliczenia kwoty w wysokości 50% wartości brutto wynikającej ze Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej z uwagi na rezerwację powierzchni reklamowej w Serwisie FINGER.com.pl.
na cały czas emisji kampanii reklamowej Zleceniodawcy.                                                   

4.4.W przypadku anulowania Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej ( odstąpienie od umowy ) przez Zleceniodawcę w pierwszym dniu Emisji Reklamy lub w ciągu kolejnych dni po pierwszym dniu Emisji Reklamy, FINGER.com.pl będzie uprawniony do naliczenia kwoty w wysokości 100% wartości brutto wynikającej ze Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej z uwagi na rezerwację powierzchni reklamowej w Serwisie FINGER.com.pl.
na cały czas emisji kampanii reklamowej Zleceniodawcy. 

4.5 Złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Zleceniodawcę od Umowy ( Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej ) dokonuje się poprzez przesłanie drogą elektroniczną (e-mail) w formie skanu, na adres finger.com.pl@gmail.com, podpisanego czytelnie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu winien być zawarty numer Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej (Umowy). 

4.6 Informacja o odstąpieniu przez FINGER.com.pl od umowy ( Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej) , zostanie przesłana w formie pisemnego oświadczenia na adres Zleceniodawcy podany w Zleceniu Emisji Reklamy Banerowej lub w formie skanu podpisanego dokumentu przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Zleceniodawcy wskazany w Zleceniu Emisji Reklamy Banerowej.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA EMISJĘ REKLAMY BANEROWEJ

5.1. Faktura Vat za Emisję Reklamy Banerowej zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, po opłaceniu przez Zleceniodawcę Faktury PROFORMA.

5.2. Faktura PROFORMA zostanie wystawiana po otrzymaniu od Zleceniodawcy podpisanego Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej oraz po akceptacji i potwierdzeniu Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej przez FINGER.com.pl.

5.3. Faktura PROFORMA, Faktura VAT, zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres Zleceniodawcy wskazany w Zleceniu Emisji Reklamy Banerowej, bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury, na co wyraża zgodę Zleceniodawca.

5.4. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie, FINGER.com.pl będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

5.5. Wszelkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce podatkami i innymi świadczeniami publicznoprawnymi pokrywa Zleceniodawca.

5.6. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług.

5.7. Cenę ustala się według cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej, o ile treść Zlecenia nie stanowi inaczej.

5.8. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców.

6. PARAMETRY TECHNICZNE REKLAMY BANEROWEJ

6.1. Na stronach serwisu FINGER.com.pl, emitowane są banery reklamowe statyczne, nierotujące z innymi banerami reklamowymi,

6.2. Baner reklamowy statyczny

 • Wymiary: 1200 x 300 pikseli
 • Wielkość/Ciężar: do 250 kB.
 • Format: JPG, PNG ( jeden, pojedynczy plik graficzny )

7. TREŚĆ REKLAMY BANEROWEJ

7.1. Reklamy banerowe przeznaczone do Emisji na stronach Serwisu FINGER.com.pl muszą spełniać warunki określone w Regulaminie oraz spełniać parametry techniczne reklamy banerowej. W przypadku braku zgodności z wytycznymi, FINGER.com.pl może nie dopuścić do jej emisji, zachowując prawo do całości wynagrodzenia.

7.2. Reklama banerowa powinna być łatwo rozpoznawalna jako reklama.

7.3. Zleceniodawca musi posiadać prawa autorskie do wszystkich materiałów, treści reklamy.

7.4. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Reklamy zlecanej do Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę.

7.5. Zleceniodawca oświadcza i potwierdza, iż treść lub forma Reklamy nie narusza przepisów prawa ani nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. W szczególności Reklama nie może:

 • nakłaniać odbiorców do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami, usługami, prawnie zakazanymi.
 • promować, wspomagać, ani namawiać do żadnych bezprawnych działań
 • promować żadnej działalności niezgodnej z prawem
 • zawierać żadnych materiałów mających charakter zniesławiający jakiekolwiek osoby
 • zawierać żadnych materiałów, które mogłyby zostać uznane za nieprzyzwoite, obraźliwe, rażące, szerzące nienawiść lub podburzające
 • promować i zawierać treści o charakterze pornograficznym, politycznym i religijnym.
 • oferować sponsoringu, odpłatnych i nieodpłatnych usług seksualnych,
 • promować przemocy
 • promować dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, religijnym, narodowościowym, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych itp.
 • mieć charakteru wprowadzającego w błąd jakiekolwiek osoby
 • zawierać gróźb, naruszać czyjejś prywatności,
 • naśladować ani symulować elementów stron, na których będzie prezentowana.
 • reklamować serwisów, portali, stron konkurencyjnych itp.

8. REALIZACJA ZLECENIA

8.1. Realizacja zlecenia nastąpi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba, że strony na piśmie (pod rygorem nieważności) zgodnie wyłączą część postanowień Regulaminu 
jak i na zasadach określonych w Zleceniu Emisji Reklamy Banerowej.

8.2. Warunkiem realizacji Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej jest:

a. dokonanie płatności przez Zleceniodawcę ( opłacenie faktury PROFORMA ) za usługę Emisji Reklamy Banerowej w terminie nie później niż przed ustalonym pierwszym dniem emisji reklamy banerowej,

b. dostarczenie do FINGER.com.pl drogą elektroniczną ( e-mail ) przez Zleceniodawcę podpisanego przez Strony Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej w terminie 14 ( czternastu ) dni kalendarzowych przed pierwszym dniem emisji reklamy banerowej,

c. dostarczenie do FINGER.com.pl drogą elektroniczną ( e-mail ) przez Zleceniodawcę gotowej kreacji banerowej przygotowanej zgodnie z parametrami technicznymi w terminie co najmniej na 7 ( siedem ) dni kalendarzowych przed pierwszym dniem Emisji Reklamy Banerowej. 

8.3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie spełni wszystkich warunków zawartych w punkcie 8.2 niniejszego Regulaminu, FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zlecenia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania zlecenia ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowane zlecenie.

8.4. Zleceniodawca nie ma prawa do zamiany kreacji baneru w trakcie Emisji Reklamy Banerowej.

8.5. FINGER.com.pl wyraźnie zastrzega, że zachowuje prawo do całości ustalonego w Zleceniu wynagrodzenia, kiedy do emisji reklamy nie dojdzie z przyczyn obciążających Zleceniodawcę.

8.6. Reklamacje dotyczące realizacji zlecenia emisji reklamy banerowej, Zleceniodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 ( czternastu ) dni kalendarzowych od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym Zleceniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe. Sposób zgłaszania reklamacji omówiony został w Punkcie 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE niniejszego Regulaminu.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje dotyczące realizacji Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej Zleceniodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty planowanego zakończenia emisji danej reklamy lub jej części, określonej w danym zleceniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe.

9.2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej i skierowana drogą elektroniczną (e-mail) do FINGER.com.pl na adres: finger.com.pl@gmail.com

9.3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Reklamy której reklamacja dotyczy: nr faktury PROFORMA, nr Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej, termin emisji reklamy, Imię i Nazwisko, adres, Nazwę i adres Firmy, NIP Firmy, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Zleceniodawcy związane ze składaną reklamacją, korespondencyjny adres e-mail Zleceniodawcy.

9.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, FINGER.com.pl  przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Zleceniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.5. FINGER.com.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 ( czternastu ) dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Zleceniodawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w zgłaszanej reklamacji.
9.6. Termin rozpoznania reklamacji zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłana do Zleceniodawcy decyzja FINGER.com.pl, na adres mailowy Zleceniodawcy wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

9.7. FINGER.com.pl nie ma obowiązku reakcji na ewentualne uwagi do decyzji reklamacyjnych, w przypadku sporu, Zleceniodawcy pozostaje droga sądowa. 

10. OCHRONA PRYWATNOŚCI

10.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług FINGER.com.pl oraz w celu rozliczenia usług świadczonych przez FINGER.com.pl. W momencie złożenia formularza Zlecenia Emisji Reklamy Banerowej Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FINGER.com.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

10.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych, udostępnianych przez Zleceniodawcę potwierdza on, że posiada niezbędne zgody osób, których dane dotyczą i wypełni względem tych osób obowiązek informacyjny, który z mocy prawa ciąży na Zleceniodawcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

10.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania osobom zawierającym i realizującym umowę w jej imieniu, których dane będą udostępniane drugiej Stronie zlecenia/umowy w związku z ich zawarciem i realizacją, informacji o drugiej stronie jako administratorze tych danych wskazane w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

10.4. Administratorem danych osobowych jest Mantahaus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Stężycka 107/1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

10.5. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również po zakończeniu realizacji Zlecenia w celu przeprowadzania przez FINGER.com.pl wewnętrznych analiz, badania rynku, sporządzania statystyk oraz na przechowywanie tych danych osobowych. FINGER.com.pl nie będzie wykorzystywał tych danych w innym celu, w szczególności w celu reklamy, promocji i marketingu usług własnych, ani innych podmiotów, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to zgodę.

10.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymaganych w formularzu zlecenia jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez FINGER.com.pl. Zleceniodawca w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.7. Dane podawane w formularzu zlecenia są wykorzystywane do czynności związanych z ewentualnym procesem weryfikacji prawdziwości podanych przez Zleceniodawców danych, a także są wykorzystywane w celach rozliczeniowych. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Zleceniodawca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

10.8. Dane Zleceniodawców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

10.9. Zleceniodawca ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu zlecenia niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Korzystanie z Serwisu, jak i z usług oferowanych przez FINGER.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu , Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.3. Podpisując Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej, Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu i zawartych umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby FINGER.com.pl. Powyższe nie dotyczy konsumentów.

11.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FINGER.com.pl w ramach Serwisu FINGER.com.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

11.5. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku treści Regulaminu. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i opublikowania w serwisie. Na stronie Serwisu zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

11.6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a FINGER.com.pl wygasa, chyba że Emisja Reklamy została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Emisja Reklamy będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.  

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 roku.

 

Korzystanie z serwisu FINGER.com.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie bez zmiany ustawień opcji dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (Polityka Cookies pkt 12), dowiesz się jak zarządzać plikami cookies lub je wyłączyć. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o Ochronie Danych Osobowych. KORZYSTANIE z Serwisu oznacza AKCEPTACJĘ Polityki Prywatności i Regulaminu.
Polityka Prywatności    Regulamin
AKCEPTUJĘ