REGULAMIN SERWISU FINGER.com.pl
(Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018 roku)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

1. Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień niniejszego regulaminu nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu FINGER.com.pl. 

2. Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika i FINGER.com.pl związane z oferowaniem i z korzystaniem z Serwisu.
Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne i faktyczne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.  

4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Wyjątek stanowią dodatkowe płatne usługi udostępniane w Serwisie. 

5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie FINGER.com.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

6. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej do zawarcia pomiędzy FINGER.com.pl a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie FINGER.com.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu FINGER.com.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie FINGER.com.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu FINGER.com.pl.

7. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

8. Wymogiem technicznym niezbędnym do korzystania z Serwisu jest połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

9. Serwis Internetowy FINGER.com.pl udostępniany jest Użytkownikom przez właściciela serwisu, spółkę Mantahaus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-174, ul. Stężycka 107/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612405, kapitał zakładowy spółki 5.000,00 PLN, pokrytym w całości REGON 362722388, NIP 583 318 81 19, którego spółka jest właścicielem i administratorem, zwana dalej Spółką lub FINGER.com.pl.

10. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w Polityce Prywatności.

11. FINGER.com.pl ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści ( materiałów ) reklamowych dotyczących usług oraz towarów FINGER.com.pl lub/i Zleceniodawców, Reklamodawców. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam Zleceniodawców/Reklamodawców.

II. DEFINICJE 

1. Serwis, Serwis FINGER.com.pl, Serwis Internetowy FINGER.com.pl - serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: www.finger.com.pl oraz adresem będącym jego kontynuacją lub uzupełnieniem, składający się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Serwis jest skomunikowany z portalami społecznościowymi. 

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu FINGER.com.pl oraz Usług dostępnych w Serwisie FINGER.com.pl. 

3. FINGER.com.pl - Mantahaus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-174 Gdańsk ul. Stężycka 107/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612405, REGON 362722388, NIP 583 318 81 19, która jest Administratorem Serwisu, Administratorem Danych Osobowych i właścicielem Serwisu FINGER.com.pl 

4. Materiały - wszelkie treści prezentowane w Serwisie, lub do których Serwis przekierowuje Użytkownika: teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.,

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FINGER.com.pl na rzecz Użytkowników, Zleceniodawców, Reklamodawców.

6. Zleceniodawca, Reklamodawca  - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, współpracująca/y z FINGER.com.pl na podstawie stosownej umowy.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety w Internecie. 

 2. Użytkownik zobowiązuje się do działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, nie używania w komentarzach treści, opisów, nicków, tytułów, itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, zawierających treści, rasistowskie, pornograficzne, dyskryminujące ze względu na pochodzenie lub orientację seksualną oraz dyskryminujące na tle religijnym lub etnicznym, propagujące nienawiść rasową lub propagujące przemoc. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu. 

4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich. 

5. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu oraz z materiałów zamieszczanych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. 

6. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Materiałów nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do tych Materiałów.  

7. Użytkownicy mogą na swoich stronach internetowych zamieszczać linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że strony Użytkowników zawierają treści zgodne z prawem, nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 

8. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:  

a. dokonywania, m.in. w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób zawartości Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na stronach Serwisu; 

b. publicznego odtwarzania bądź jakiejkolwiek innej formy publicznego rozpowszechniania albo udostępniania Materiałów zamieszczonych w Serwisie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI FINGER.com.pl

1. FINGER.com.pl dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od FINGER.com.pl, w szczególności siły wyższej przez którą rozumie się m.in. zdarzenia zewnętrzne oraz działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, operatorów sieci nadawczych, operatorów płatności i dostawców energii elektrycznej oraz niezbędnych czynność konserwacyjnych mających na celu zapewnienie właściwego (lub poprawy) funkcjonowania Serwisu.

2. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i z Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

b. treść komentarzy i oceny umieszczane przez Użytkowników,

c. skutki wykorzystania przez Użytkownika materiałów, informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,

d. treści reklam emitowanych na stronach Serwisu, odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich Reklamodawcy, 

3. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do:

a. natychmiastowego usunięcia komentarza Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku gdy komentarz może naruszać obowiązujące przepisy prawa oraz godzić w zasady współżycia społecznego, lub zawierać treści wulgarne, powszechnie uznane za obelżywe, rasistowskie, pornograficzne, dyskryminujące ze względu na pochodzenie lub orientację seksualną lub dyskryminujące na tle religijnym lub etnicznym propagujące nienawiść rasową lub propagujące przemoc, 

b. decydowania o tym, które Materiały przesłane przez Użytkownika zostaną opublikowane w Serwisie bez obowiązku informowania o takiej decyzji Użytkownika, 

c. czasowego, całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu lub elementów Serwisu, po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu.  

V. REKLAMACJE  

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres finger.com.pl@gmail.com, i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot reklamacji - opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, z dopiskiem "reklamacja".

3. FINGER.com.pl ma 14 dni od daty otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie.

4. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. FINGER.com.pl zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Korzystanie z Serwisu FINGER.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. 

2. W sprawach nieunormowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FINGER.com.pl w ramach Serwisu FINGER.com.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu materiałów, treści, informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

5. Informacje, treści, materiały zawarte na łamach Serwisu FINGER.com.pl są zgodne z opinią jego autorów, nie zawsze muszą być zgodne z opinią Użytkowników Serwisu.

6. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Użytkownik Serwisu powinien zachować ostrożność odpowiadając na reklamę. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia Reklamodawców, lecz nie możemy odpowiadać za ich postępowanie. Dane adresowe jak też szczegóły oferty każdego Reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

7. FINGER.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

8. FINGER.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników/Zleceniodawców kosztów związanych z wadliwym działaniem Serwisu FINGER.com.pl.

9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem oraz wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu. 

10. FINGER.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku treści Regulaminu, bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i opublikowania w Serwisie. Na stronie Serwisu zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku. 

 

Korzystanie z serwisu FINGER.com.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie bez zmiany ustawień opcji dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (Polityka Cookies pkt 12), dowiesz się jak zarządzać plikami cookies lub je wyłączyć. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o Ochronie Danych Osobowych. KORZYSTANIE z Serwisu oznacza AKCEPTACJĘ Polityki Prywatności i Regulaminu.
Polityka Prywatności    Regulamin
AKCEPTUJĘ